קבוצת ריינהולד כהן (ריינהולד כהן ושותפיו, וגילת ברקת ושות'; ביחד: "קבוצת ריינהולד כהן") מעניקה בזה גישה לאתר האינטרנט שלה (להלן:"אתר האינטרנט" או "אתר זה"), בכפוף לתנאי השימוש הבאים המתייחסים הן לשימוש באתר האינטרנט והן לשימוש בחומר אליו ניתן להגיע מאתר זה.

אנא קראו את תנאי שימוש אלו בעיון ובדקו אותם במידת הצורך כעשר הינכם גולשים באתר זה.

על ידי גלישה באתר הנכם מאשרים את הסכמתכם לתנאי השימוש המפורטים להלן.

אם אינכם מסכימים לתנאים אלו, אנא אל תגלשו באתר זה ואל תעשו שימוש במידע המופיע בו.

תנאי שימוש:

1. המידע באתר האינטרנט, לרבות כל חומר (לרבות וללא הגבלה, פרסומי מחקר ומידע כללי וכו') הנו חומר מוגן בזכות יוצרים של קבוצת ריינהולד כהן ו/או מי מלקוחותיה ו/או חומר אשר קבוצת ריינהולד כהן בעלת הרשאה לעשיית שימוש בו, וחומרים אלה מוגנים על ידי חוקי קניין רוחני בישראל ובעולם ואמנות בינלאומיות.

2. סימני המסחר, סימני השירות, המותגים והשמות באתר זה הם רכושה של קבוצת ריינהולד כהן, אלה אם נאמר אחר. כמו כן, אלא אם נאמר אחרת, זכות יוצרים או זכויות דומות בכל המידע המוצג, לרבות שרטוטים ותמונות, הוא רכושה של קבוצת ריינהולד כהן. כל פעולה אשר עשויה לפגוע בזכויות הקניין של קבוצת ריינהולד כהן, ישירות או בעקיפין, הינה אסורה.

3. החומר אליו ניתן להגיע מאתר זה (לרבות מידע, תוכנת מחשב וכו') מוגש בזה "כפי שהוא" וקבוצת ריינהולד כהן מתנערת במפורש מכל אחריות או תנאי מכל סוג שהוא, לרבות אחריות לגבי התאמתו לכל מטרה שהיא. בשום מקרה לא תהיה קבוצת ריינהולד כהן אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא לרבות (ללא הגבלה) נזק מיוחד, ישיר, עקיף, נילווה, או אובדן רווחים, לרבות, ללא הגבלה, נזקים הנובעים משימוש או הסתמכות על המידע המוצג.

4. השימוש באתר אינו מקנה למשתמשים כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של קבוצת ריינהולד כהן ו/או לקוחותיה ו/או של צדדים שלישיים, למעט הזכות להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין לעשות כל שינוי, העתק, שכפול, אין להפיץ, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, להציג, לפרסם, לבצע בפומבי, להשכיר או למכור כל מידע או כל פריט תוכנה או שירות המוצג באתר זה ואין לעשות כל יצריה נגזרת שלהם.

5. אין באתר זה או במידע המוצג בו או בכל מידע אליו ניתן להגיע מאתר זה משום ייעוץ (משפטי או אחר) ואין להסתמך עליו בעת קבלה או הימנעות מקבלה של כל החלטה מכל סוג שהוא. אין באתר זה או במידע המוצג בו או במידע שניתן להגיע אליו מאתר זה דבר כלשהו המהווה תחליף להתייעצות מקצועית אישית אשר תכלול התחשבות במידע האישי הרלוונטי.

6. אף כי קבוצת ריינהולד כהן עשתה רבות על מנת לספק מידע מדויק באתר זה כשירות למשתמשיו, אין קבוצת ריינהולד כהן מקבלת אחריות מכל סוג שהוא ואינה מציגה מצג כלשהו לגבי האיכות, דיוק, עדכניות או מלאות של המידע. קבוצת ריינהולד כהן מתנערת במפורש מכל מצג או אחריות, ולא תהה אחראית מכל לנזקים או לאיכות, מדויקות, עדכניות, מלאות או התאמה לכל מטרה שהיא באתר זה או המידע המוצג בו.

7. קבוצת ריינהולד כהן נוקטת אמצעי בטיחות על מנת להתגונן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של מידע המוצג במערכת; אך קבוצת ריינהולד כהן אינה נוטלת על עצמה כל אחריות בגין כל פגיעה בחיסיון, מכוונת או שאינה בשגגה או כל פעולה של צד שלישי אשר יקבל את המידע.

8. בכל מקרה לא תהה קבוצת ריינהולד כהן אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, חוזי, נזיקי או כל סוג אחר הנובע משימוש או מהעדר יכולת שימוש באתר זה, לרבות, וללא הגבלה, פגם בתוכנה או פגם בתפקוד של התכנה המפעילה אתר זה או הגישה אליו.

9. במקומות מסוימים אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט המנוהלים על ידי חברות, יחידים או ארגונים, וזאת לנוחותם של משתמשי אתר זה. אתרים מקושרים אלה אינם תחת שליטתה של קבוצת ריינהולד כהן וקבוצת ריינהולד כהן אינה אחראית לאיכות המידע, מידת הדיוק שלו, או אפשרות לסמוך על המידע המצוי באתרים האמורים ואין בהצבת קישורים אלה כדי להוות כל המלצה ו/או הבעת דעה ו/או הבעת תמיכה ו/או מתן חסות לשירותים המוצעים באתרים אלה. קבוצת ריינהולד כהן איננה עוקבת ואיננה בודקת את המידע המופיע באתרי צד ג' אלה ואי לכך מודיעה בזה כי כל גישה לאתרי צד ג' היא באחריותו של המשתמש בלבד.

10. קבוצת ריינהולד כהן לא תהייה אחראית שהמידע באתר זה חופשי מכל וירוס מחשבים או כל בעיה אחרת אשר עשויה לפגוע או להרוס או בכל אופן אחר תעשה שימוש לא ראוי או תפגע במחשב או בתוכנה של המשתמש, והמשתמש לבדו אחראי לשמור על מערכת המחשוב שלו/שלה מכל פגיעה על ידי וירוס מחשבים או כל נזק תכנה אחר.

11. היה ולדעתך מידע המפורסם באתר מפר זכות או דין או גורם לכל פגיעה, אנא הודע לקבוצת ריינהולד כהן באופן מידי. את ההודעה יש למסור ל- rcip@rcip.co.il . על ההודעה לכלול פירוט של התלונה, את פרטי ההתקשרות שלך, הצהרה כי האמור בתלונה הינו אמת, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך הערכת התלונה וטיפול בה. קבוצת ריינהולד תטפל בתלונה לפי שיקול דעתה.

פנו אלינו