בדיקת נאותות

בדיקת נאותות (due diligence) היא הליך בירור מקיף ומעמיק של כלל הנכסים, המצב הכלכלי והיכולות המסחריות של מיזם או חברה, כגדי לבחון האם לחברה או היזם נכסים אמיתיים ובעלי ערך עסקי, את ערכם של נכסים אלו ובאיזו מידה המיזם חשוף לסכנות מצד המתחרים.

לבדיקת נאותות עסקית חשיבות מכרעת ליזם או למשקיע הבוחן אפשרות להשקיע בחברה, בעת קניית רישיון על הטכנולוגיה של החברה או לקראת מיזוג של חברה אחת עם אחרת. בדיקת הנאותות חשובה בכלל ובתחום הקניין הרוחני, אשר במרבית המקרים הוא לב ליבו של העסק, בפרט.

היקף בדיקת הנאותות של הקניין וכן הנושאים שהבדיקה תכסה תלויים בטכנולוגיה ובמהות העסקה. אנו אכן מקפידים להתאים את רמת המורכבות והיקף הבדיקה לצרכי הלקוח וליעדיו בעסקה.

בשל ערכו הרב של הקניין הרוחני בעולם טכנולוגי, על בדיקת הנאותות לספק את כל המידע שחשוב לדעת על נכסיה הלא-מוחשיים של החברה. הידע מאפשר להעריך נכונה את הפרמטרים התומכים בתוכנית העסקית, לרבות שווי הפטנטים של החברה וחסמי הכניסה שהם יוצרים למתחרים קיימים ופוטנציאליים, חסמים אחרים כגון ידע ייחודי וסודי, ועוד.

בדיקת הנאותות לחברה המתבצעת בקבוצת ריינהולד כהן מספקת למשקיע תמונת מצב מהימנה ועדכנית על ערך הנכסים הקנייניים ועל סכנות שאורבות למיזם, אם יש כאלה, וכל זאת באופן אשר תומך בתהליך קבלת ההחלטות.

המומחים שלנו לשירותך

פנו אלינו