קבוצת ריינהולד כהן (ריינהולד כהן ושותפיו, וגילת ברקת ושות'; להלן ביחד: "קבוצת ריינהולד כהן") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר שהיא מפעילה בכתובת www.rcip.co.il (להלן: "האתר") ומחויבת להגן על המידע שהיא מחזיקה אודותיך. מדיניות הגנת פרטיות זו מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנשוא המידע, יכול להסירו או לשנותו. השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות הגנת פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות תנאי השימוש והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (להלן ביחד או לחוד: "המסמכים המחייבים"). מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, לשני המינים.

מסירת פרטים לאתר

למשתמשי האתר (להלן: "המשתמשים") ניתנת האפשרות ליצור עמנו קשר, ולשם כך, מתבקשים המשתמשים למסור לנו פרטים, אותם נהיה רשאים לאסוף מהם כגון: שם פרטי, שם משפחה, חברה, טלפון ודוא"ל. לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך בלבד, אולם ידוע לך ומוסכם על ידך כי ללא מסירת המידע האישי לא נוכל להציע לך את שירותינו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר כאשר נעשה שימוש באתר ו/או בשירותים המצויים באתר, מתועד באתר באופן אוטומטי וסטטיסטי (לדוגמא, העמודים בהם צפה המשתמש, השירותים וההצעות שעניינו אותו, וכו') וכן מידע אודות המחשב של המשתמש, נתונים מהדפדפן של המשתמש, כולל כתובת ה IP-של המשתמש ומאפייני תוכנה וחומרה, וכיו"ב.

בנוסף, אנו רשאים לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

האתר משתמש ביישומים הצוברים מידע  על המשתמש – עוגיות (cookies) ופיקסלים (pixels) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים וטכניים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

 מטרות איסוף ושימוש במידע

הנתונים שנאספים אודות המשתמשים, בין אם נמסרו אקטיבית ובין אם לאו, יישמרו במאגר המידע של קבוצת ריינהולד כהן אשר תהיה רשאית להשתמש במידע לגבי המשתמשים לצורך תפעול שוטף של האתר; התאמת השירותים להעדפות האישיות של המשתמש; שיפור השירות והתכנים המוצגים במסגרת האתר; יצירת קשר עם המשתמשים ולצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים; בנוסף, אנו משתמשים במידע לצורך משלוח דיוור ישיר פרסומי ומקצועי לרבות עדכוני פסיקה, הודעות ועדכונים בנוגע לפעילויות שיווק של קבוצת ריינהולד כהן, מידעונים (ניוזלטרים), לרבות שיווק מחדש Remarketing ; . דיוור ישיר כזה יישלח אליך אם נתת הסכמה לכך במהלך יצירת קשר באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלת הדיוור הישיר. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות חוק הגנת הפרטיות – התשמ"א-1981 וכל דין רלוונטי אחר.

מסירת מידע לצד שלישי

קבוצת ריינהולד כהן לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש באתר לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם המשתמש נתן לכך את הסכמתו; (ב) לקבלנינו, שותפינו או נותני שירותים מטעמנו, הזקוקים למידע לצורך תפעול שוטף של האתר ומתן השירותים המוצעים באתר למשתמש. אנו נגביל גישה למידע כאמור למידע שדרוש לצדדים שלישיים אלה באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמן התקשרנו עימם, והם יידרשו לעמוד בתנאי חקיקת הפרטיות הרלוונטיים לרבות הגנה נאותה על פרטיך האישיים ושמירת חשאיותם; (ג) במקרה של מחלוקת משפטית בין משתמש לבין האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או מפעילי האתר ו/או צדדים שלישיים (ד) אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין; (ה) אם יתקבל צו שיפוטי המורה על מסירת פרטי המשתמש לצד שלישי על-פי הוראות כל דין (ן) במקרה שבו האתר ו/או בעליו יעמדו בפני איום בנקיטת צעדים משפטיים נגדם בגין פעולות המשתמש באתר (ז) במסגרת הליך משפטי אף ללא צו של בית משפט לרבות על מנת לצרף את המשתמש כצד להליך שיפוטי המתנהל בשל מעשה או מחדל של האחרון (ח) אם נארגן את פעילותינו במסגרת גוף אחר – לרבות מיזוג עם גוף אחר – נהיה זכאים להעביר לגוף האחר את המידע האישי, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

ככל שהמשתמש יעשה שימוש בשירותים של צדדים שלישים המסופקים על ידי האתר, תחול עליו מדיניות הגנת הפרטיות של אותו צד שלישי אשר לו מדיניות פרטיות משל עצמו ונפרדת.

העברת מידע כאמור עשויה לכלול העברת מידע מחוץ לגבולות מדינת ישראל בכפוף להסכם המחיל את את חוקי הגנת הפרטיות הרלוונטיים.

אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, קבוצת ריינהולד כהן אינה מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין, לתקן ולמחוק מידע על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, המשתמשים באתר זכאים לעיין במידע אישי המוחזק במאגר מידע בנוגע אליהם. משתמשים שמצאו כי מידע זה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאים לפנות אל קבוצת ריינהולד כהן בבקשה לתקן את המידע האישי או למחקו באמצעות פנייה לכתובת הדואר האלקטרוני privacy@rcip.co.il.

בנוסף, אם המידע האישי שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אל המשתמשים, הם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע האישי המתייחס אליהם יימחק ממאגר המידע.

שינוי המדיניות

קבוצת ריינהולד כהן שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש והגנת פרטיות אלה בכל עת. על המשתמש מוטלת אחריות מלאה לעיין במדיניות זו ובמסמכים המחייבים מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף ארבעה-עשר (14) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

תחולת חוקי מדינת ישראל

המידע והחומר באתר זה והשימוש בהם הינם כפופים לחוק מדינת ישראל. לתשומת לבכם – הסתמכות על המידע הכלול באתר זה או פעולה לפיו עשויה להיות מוגבלת או אפילו בלתי חוקית במדינות או מקומות מסוימים. אי לכך, לפני שהנכם עושים שימוש במידע, עליכם לבדוק שמא ועד איזו מידה, הנכם רשאים לעשות שימוש במידע לפי החוקים החלים עליכם.

פנו אלינו